Quản trị rừng

Quản trị rừng và biến đổi khí hậu

Giữa 2005 và 2007 CECAD thực hiện nghiên cứu "lâm nghiệp cộng đồng và giảm nghèo tại Việt Nam" để khám phá làm thế nào đói nghèo có thể đạt được thông qua lâm nghiệp cộng đồng bền vững và đến mức độ xoá đói nghèo và mở rộng rừng bao gồm mục tiêu tương thích. Nghiên cứu này hỗ trợ các dự án 2014-2016 "cải thiện quản trị rừng cho sự bền vững khí hậu trong hai xã dân tộc thiểu số nghèo ở tỉnh Sơn La" nhằm góp phần quản lý bền vững và sử dụng các nguồn tài nguyên rừng thông qua rừng tốt hơn quản trị cho khí hậu bền vững.

Trong khuôn khổ của dự án, khảo sát về tình trạng của các khu rừng tự nhiên tại huyện Mộc Châu đã được thực hiện để tìm ra những yếu tố tạo điều kiện hoặc quản trị rừng bị ràng buộc tại địa phương, dựa trên những bộ dụng cụ huấn luyện đã được phát triển để sử dụng như đào tạo tài liệu cho hội thảo đào tạo TOT ở cấp tỉnh. Việc đào tạo nhằm nâng cao năng lực của các bộ phận tỉnh và địa phương có liên quan, như Sở NN & PTNT, sở tài nguyên và môi trường (DONRE), sở kế hoạch và đầu tư ( DPI) và sở xây dựng (DOC) cũng như liên đoàn phụ nữ tỉnh. Khi trở về, những kiến thức mà những người tham gia đã đạt được từ việc đào tạo đã được thông qua vào các bên liên quan khác ở cấp huyện và xã, do đó góp phần quản lý rừng bền vững và bảo vệ ở cấp địa phương.

Dự án đã giúp các dân làng trong các trang web dự án phát triển hai mô hình cho sequestration cacbon thông qua việc áp dụng các thực hành nông-lâm nghiệp, mà được công nhận và nộp đơn của cộng đồng địa phương. Gieo trồng các loài cây bản địa và các mô hình nuôi lợn đã được phát triển. Các mô hình canh tác bao gồm cây gỗ như tếch, Melia cũng như cây ăn quả như longan, xoài, chanh, avocado, POMELO, Jack trái cây và Plumb đã được trồng trong các cánh đồng ngô. Thực tế này sẽ giúp giảm dần các khu vực của ngô mono-văn hóa, do đó làm giảm số lượng các loại thuốc diệt cỏ và hóa chất độc hại khác được áp dụng cho cây trồng trên các lĩnh vực swidden. Cùng lúc đó, lợn đã được nuôi dưỡng bởi các hộ gia đình ở hai thị trấn. Hai mô hình đã được phát triển tốt và hy vọng rằng họ có thể đóng góp rất nhiều cho các nền kinh tế trong gia đình trong hai thị trấn. Quảng bá địa phương đã làm việc trên cơ sở thường xuyên để cung cấp tư vấn cho các mô hình thí điểm. Mối liên kết giữa quản trị rừng và nông nghiệp bảo tồn và thực hành nông-lâm nghiệp được hiểu rõ hơn, do đó góp phần quản lý tốt hơn các khu rừng và tăng khả năng đàn hồi để thay đổi khí hậu.

Các dự án 2017-2018 "nghiên cứu và xây dựng năng lực về thanh toán cho các dịch vụ môi trường (PES) sinh kế và lỗ hổng tại Việt Nam" nhằm mục đích thực hiện một nghiên cứu quan trọng và sáng tạo áp dụng một cách tiếp cận đa ngành đến trường hợp của PES trong một số Các cộng đồng tại các tỉnh Sơn La và Bắc Kạn của Việt Nam, để xác định như thế nào và tại sao các bên liên quan khác nhau mà kinh nghiệm đấu tranh để giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đã tìm thấy khó khăn để hài hoà nỗ lực của họ để thực hiện chính sách PES và để đạt được một thông thường đồng ý khi kết quả. Sau đó, dựa trên những phát hiện nghiên cứu, chúng tôi sẽ phát triển và chia sẻ phương pháp và dữ liệu từ các trang web nghiên cứu thí điểm với một mạng lưới quốc gia của các bên liên quan trên PES thông qua việc xây dựng một cơ sở dữ liệu trên đường phố tham khảo và các mức độ dễ bị tổn thương ) tại các trang web dự án. TOT đào tạo hội thảo sẽ được tiến hành cho các bên liên quan được tham gia vào việc thực hiện các PES, do đó, họ có thể phát triển kỹ năng cần thiết để thực hiện đào tạo tại huyện và xã cấp cho các bên liên quan khác để đạt được sự bền vững tốt hơn và biến đổi khí hậu đàn hồi mục tiêu. Các bên liên quan bao gồm đại diện của các tổ chức phi chính phủ địa phương và các nhà hoạch định từ các bộ phận của tỉnh, bao gồm cả Sở NN & MT, DONRE, DOC và DPI, và hội phụ nữ.  Khi họ trở về, năng lực của họ sẽ được tăng cường để họ có thể tích cực tham gia vào các địa phương xã hội phát triển kinh tế kế hoạch cũng như các dự án phát triển khác/chương trình trong các lĩnh vực tương ứng.