Giới thiệu

Tầm nhìn

CECAD nỗ lực để trở thành một tổ chức có ảnh hưởng, Phi chính phủ trong Việt Nam. Chúng tôi nghiên cứu môi trường và cộng đồng để: bảo tồn đa dạng sinh học, giúp thực hiện thay đổi để đáp ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện sống, làm giảm sự mất cân bằng xã hội và hỗ trợ trong sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi làm việc chủ yếu với người nghèo, các cộng đồng khó khăn và dễ bị tổn thương cũng như dân tộc thiểu số trong điều khiển từ xa, sinh thái quan trọng trong khu vực cần bảo vệ mà đang được hoặc có khả năng sẽ được khai thác

Nhiệm vụ

Với mục tiêu “ hướng tới nông thôn bền vững sinh kế,” CECAD làm việc như một hòa giải viên, nhằm giới thiệu các kết nối giữa các tổ chức, các nhà khoa học và các chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và bắt đầu các dự án phát triển bền vững của cộng đồng Dựa trên tài nguyên cộng đồng. Các mục tiêu là để giảm nghèo và đảm bảo sự phát triển liên tục, đặc biệt là ở các vùng xa xôi, nơi dân tộc thiểu số cư trú.

Mục tiêu

CECAD tiến hành nghiên cứu để phát triển và thực hiện các dự án sẽ hỗ trợ bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng với mục tiêu xóa đói giảm nghèo.  CECAD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, thực hiện các sáng kiến giáo dục, phát triển mạng lưới cộng đồng và phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước Việt Nam. Các dự án thực hiện địa chỉ các mục tiêu sau:

  • Hỗ trợ các quan chức và cư dân trong việc cải thiện kỹ năng của họ trong nhu cầu phân tích, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá chương trình nghị sự địa phương và trong quản lý xung đột.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, với mục tiêu quản lý các nguồn lực địa phương có hiệu quả và bền vững.
  • Tăng cường sự tham gia vào việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên địa phương với mục tiêu bảo vệ môi trường.
  • Phối hợp với các tổ chức khác có liên quan để sắp xếp giáo dục cao học và khởi chạy các chương trình giáo dục và chiến dịch phát triển nông thôn và bảo vệ môi trường. Điều này là để tạo ra các nhân viên hiểu biết những người có kinh nghiệm trong quản lý tài nguyên bền vững.
  • Có được tài trợ từ các tổ chức quốc gia và quốc tế.
  • Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu.
  • Mở rộng quan hệ quốc tế với ý định chia sẻ và trao đổi thông tin và kỹ năng bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, với các tổ chức toàn cầu và khu vực.
  • Chỉnh sửa, xuất bản và phân phối các báo cáo dự án nghiên cứu và phát triển để giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức của người dân.