Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng, Đa dạng hóa & Tập huấn nâng cao năng lực

CECAD đã hỗ trợ thành lập Ban phát triển cộng đồng tại xã Tử Nê và xã Thanh Hối, tỉnh Hòa Bình. Bên cạnh đó, CECAD cũng đã hỗ trợ thành lập 29 nhóm dựa vào cộng đồng (CBOs) đã được thiết lập để quản lý các chương trình phát triển cộng đồng. Các nhóm này đã thực hiện thành công nhiều dự án để hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực mà họ sống và giúp cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Họ tập trung vào đa dạng hóa vào các lĩnh vực, như nuôi ong, trồng nấm và chăn nuôi.

Năm 2006, CECAD hỗ trợ thành lập các nhóm tín dụng và tiết kiệm của phụ nữ tại xã Tử Nê và xã Thanh Hối, huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình. Dự án nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực từ 519 phụ nữ tại 2 xã. Mục tiêu chính của nhóm là để trao quyền cho phụ nữ dân tộc Mường trên địa bàn 2 xã dự án, cải thiện sinh kế và giảm phân biệt đối xử (hạn chế cơ hội làm việc, hạn chế quyền tự do đi lại và thiếu sự tôn trọng). Trong các nhóm, họ có thể chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau, hướng tới những phát triển mang tính dài hạn và bền vững hơn.

CECAD thực hiện một số dự án để trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua việc chủ động tiếp cận các nguồn tài trợ và để tăng lợi ích của họ trong các dự án phát triển. Người dân tại xã Tử Nê và xã Thanh Hối đã tham gia các khóa tập huấn hướng dẫn cách xây dựng và viết các đề xuất trong dự án tài trợ ICCO, và đã chủ động gửi đề xuất tài trợ cho Hội đồng phát triển cộng đồng và CECAD. Sau dự án, người dân địa phương lên phương án gửi đề xuất tài trợ tới UBND huyện và các nhà tài trợ khác nhằm giúp cải thiện sinh kế theo hướng bền vững hơn.