Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng, đa dạng hóa & đào tạo

Ban phát triển cộng đồng đã được thành lập tại Tu NE và thanh Hoi xã. 29 cộng đồng dựa trên các nhóm (CBOs) đã được thiết lập dưới sự giám sát của CECAD để quản lý các chương trình phát triển cộng đồng. Các nhóm này đã thực hiện thành công số dự án để hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực mà họ sống và giúp cải thiện sinh kế của người dân địa phương. Họ tập trung vào đa dạng hóa vào các lĩnh vực, chẳng hạn như nuôi ong, trồng nấm và chăn nuôi.

Năm 2006, chúng tôi tạo điều kiện cho việc thành lập các nhóm tín dụng và tiết kiệm của phụ nữ thu thập 519 phụ nữ tại Tu NE và thanh hoi, huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình. Mục tiêu chính của nhóm này là để trao quyền cho phụ nữ từ Mường thiểu số, cải thiện tình trạng của họ và chiến đấu chống phân biệt đối xử với họ (hạn chế cơ hội làm việc, hạn chế quyền tự do chuyển động và thiếu sự tôn trọng). Trong các nhóm, họ có thể chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau, mà làm cho sự phát triển lâu dài nhiều khả năng diễn ra.

Tất cả các hộ gia đình nghèo đã tham gia vào ICCO dự án tài trợ về cải tiến sinh kế và xây dựng năng lực cho người nghèo tài trợ không còn được coi là trong nghèo đói. Các cộng đồng địa phương của huyện Tân lạc có cơ hội đa dạng hóa các hoạt động và sử dụng các phương tiện thu nhập thay thế, như du lịch và trồng nấm. Hộ gia đình đã nhận được đào tạo về cách khắc phục các vấn đề như hạn hán, sâu bệnh và do đó bảo đảm thu nhập của họ. Việc làm đã được tạo ra cho người nghèo, do đó góp phần giảm nghèo trong khu vực.

CECAD thực hiện một số dự án để trao quyền cho cộng đồng địa phương thông qua việc cho họ cơ hội để đánh giá nguồn tài trợ và để tăng lợi ích của họ trong các dự án phát triển. Người dân ở Tu NE và thanh Hoi đã nhận được đào tạo làm thế nào để viết các đề xuất trong dự án tài trợ ICCO, và đã gửi yêu cầu tài trợ cho hội đồng phát triển cộng đồng và CECAD. Trong tương lai, họ đang có kế hoạch để gửi các tài liệu cho UBND huyện và các nhà tài trợ khác để có được tài trợ. Sau khi dự án, người dân địa phương cho thấy quan tâm đến việc truy cập vốn, công nghệ canh tác mới và các quy trình và các biện pháp phòng ngừa chống lại bệnh và tìm kiếm thêm tham vấn.