Lịch sử

Lịch sử

Trung tâm phát triển tài sản môi trường và cộng đồng (CECAD) được thành lập năm 2004, thuộc Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ Việt Nam. CECAD là một tổ chức phi chính phủ làm việc trên hai văn phòng có trụ sở tại Hà Nội và một văn phòng thứ hai được thành lập giữa các dự án tại thị trấn tu NE, huyện Tân lạc, tỉnh hòa bình. Các dự án của CECAD chủ yếu nằm ở tỉnh miền núi phía bắc hòa bình. Nhân viên CECAD có nguồn gốc học tập trong cả khoa học xã hội và tự nhiên. CECAD nhân viên bao gồm một nhóm các nhà nghiên cứu và các học viên làm việc trong các lĩnh vực sinh học, sinh thái, lâm nghiệp, môi trường, bảo tồn, phát triển cộng đồng, quản lý tài nguyên, kinh tế và xã hội học. CECAD cũng làm việc với một số nhà khoa học quốc gia và quốc tế, tư vấn, tình nguyện viên và các tổ chức liên quan đến phát triển cộng đồng.