KÊU GỌI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ (SGP II) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ (SGP II) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN

Thông tin chung:

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) đang kêu gọi các Đề xuất để thực hiện các dự án Tài trợ nhỏ (SGP II) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (HLNP)

Kêu gọi đề xuất này đặc biệt liên quan đến Chương trình Tài trợ nhỏ, với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác Tài chính Đức (KfW), nhằm hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học tại các Vườn di sản ASEAN (AHPs), đồng thời hỗ trợ phát triển sinh kế trong và xung quanh các AHPs được chọn. Từ năm 2017, chương trình hợp tác tài chính này được mở rộng sang giai đoạn II nhằm hỗ trợ các AHPs tại Việt Nam, và có tên là SGP II.

Trong kêu gọi Đề xuất này, 22 gói tài trợ nhỏ/ can thiệp ưu tiên được xác định để đầu tư và thực hiện tại HLNP trong lĩnh vực Quản lý Vườn quốc gia, Bảo tồn Sinh học và Phát triển Sinh kế bao gồm Du lịch sinh thái.

Mục đích của cuộc gọi: tìm kiếm các tổ chức đã đăng ký và đủ điều kiện để phát triển các dự án/ can thiệp có tính đổi mới và cung cấp hỗ trợ dựa trên các gói tài trợ đã được đề xuất cho HLNP.

Thời gian của các dự án được đề xuất: từ 6 đến 15 tháng (bao gồm cả báo cáo). Toàn bộ việc triển khai thực địa dự án phải hoàn thành chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Ngân sách của dự án: Mỗi khoản tài trợ nhỏ có giá trị từ 20.000 đến 100.000 EUR. SGP II sẽ cung cấp 80 phần trăm chi phí đủ điều kiện trong tổng ngân sách được phê duyệt, 20 phần trăm còn lại là chia sẻ chi phí bắt buộc từ các tổ chức tham gia nộp đề xuất.

Hạn nộp ý tưởng dự án: 23:59 GMT+7 Ngày 1 tháng 12 năm 2022, gửi về email của CECAD tại cecad@cecad.org.vn. Các ý tưởng được chọn sẽ được thông báo qua email vào ngày 8 tháng 12 năm 2022 (5 ngày làm việc sau thời hạn của nộp của các ý tưởng).

Hạn nộp đề xuất dự án: 23.59 GMT+7 Ngày 30 tháng 1 năm 2023.

Vui lòng xem toàn bộ Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan khác đính kèm để biết thêm chi tiết tại đường dẫn: Call for Proposal documents

Để biết thêm thông tin về các cuộc gọi của các đề xuất ,vui lòng liên hệ:

Trần Thị Lan Anh_ Cán bộ CECAD

Số điện thoại: +84 24 3625 4977

Email: anh.tran@cecad.org.vn

Xem thông tin thêm về dự án tại đây.