[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.2

[Dự án Thúc đẩy quản lý chất thải rắn bền vững do cộng đồng thực hiện tại Phú Quốc] Hoạt động 1.2

Hoạt động 1.2: Nghiên cứu các chính sách QLCTR và việc thực thi của chính quyền ở Phú Quốc và xem xét các chương trình QLCTR cộng đồng thành công

Trong tháng 10/2022, CECAD đã tiến hành nghiên cứu về hiện trạng của các chính sách địa phương bao gồm luật, quy định và hướng dẫn chính thức tập trung vào các mối quan tâm về môi trường, sức khỏe con người và an toàn.

Chuyên gia Dự án và cán bộ thực địa của CECAD tại Phú Quốc đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan như chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và người dân địa phương.

Các kết quả nghiên cứu có thể đáp ứng đươc nhu cầu và mong đợi của các doanh nghiệp và cộng đồng để xác định các lỗ hổng và sự thiếu kết nối trong các chính sách và ngân sách quản lý chất thải rắn hiện hành. Ngoài ra, CECAD cũng xem xét quá trình xây dựng Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội (KHPTKTXH) cấp xã hàng năm để hiểu cách cộng đồng và doanh nghiệp tham gia vào quá trình này, cũng như các vấn đề quản lý chất thải rắn được giải quyết trong KHPTKTXH hàng năm.

Nghiên cứu bao gồm các cuộc phỏng vấn với các bên liên quan như chính quyền địa phương, các công ty lữ hành, và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, CECAD cũng thực hiện nghiên cứu về các chương trình/ mô hình quản lý chất thải thành công được áp dụng ở Việt Nam cũng như ở Phú Quốc, bao gồm cả dự án chất thải cộng đồng của WWF. Qua đó, Dự án có thể rút ra bài học kinh nghiệm cho các địa điểm thực hiện gồm Gành Dầu và An Thới. Nghiên cứu cũng giúp xác định các thực hành quản lý môi trường tốt và quản lý cơ sở vật chất để làm sạch, quản lý nước mưa, an toàn, bảo vệ sức khỏe con người và tiếp cận các cơ sở vệ sinh và trạm rửa tay.