Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Dự án “Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long”

1. Tên dự án: Hướng tới nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững thông qua xây dựng năng lực và các quan hệ đối tác ở Đồng bằng sông Cửu Long

2. Đơn vị tài trợ: Mạng lưới châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Network – APN)

3. Tổ chức thực hiện: Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD)

4. Thời gian thực hiện: 2 năm

5. Địa điểm thực hiện: Tỉnh Trà Vinh

6. Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn I: Xây dựng quy trình nuôi tôm rừng ngập mặn bền vững cho Trà Vinh.

Giai đoạn II: Thực hiện đánh giá nhu cầu và thiết kế tài liệu tập huấn.

Giai đoạn III: Nâng cao năng lực.

Giai đoạn IV: Chuẩn bị và xây dựng bài thuyết trình tại hội nghị quốc gia/quốc tế và bài báo khoa học trên Bản tin Khoa học APN.

7. Mục tiêu dự án:

  • Xây dựng Bộ Quy tắc Nuôi tôm – Rừng ngập mặn bền vững cho tỉnh Trà Vinh thông qua việc tổng quan tài liệu về các mô hình nuôi tôm bền vững thành công trên thế giới cũng như ở Đồng bằng sông Cửu Long và hội thảo tham vấn với người nuôi tôm quy mô nhỏ ở cấp địa phương, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững và khu vực tư nhân tham gia vào ngành nuôi tôm.
  • Thực hiện đánh giá nhu cầu và thiết kế tài liệu tập huấn.
  • Cải thiện năng lực cho người nuôi tôm, nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững, đại diện Mạng lưới nuôi trồng hữu cơ và khu vực tư nhân thông qua các hội thảo tập huấn và đối thoại chính sách.
  • Chuẩn bị một bài thuyết trình tại một hội nghị quốc gia / quốc tế và một bài báo trên Bản tin Khoa học chính thức của APN.

Comments: 1

Add your comment