HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PSGAP, GÓP Ý CHO CÁC DANH MỤC DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ TẠI KHU VỰC VƯỜN DI SẢN HOÀNG LIÊN”

HỘI THẢO “BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PSGAP, GÓP Ý CHO CÁC DANH MỤC DỰ ÁN TÀI TRỢ NHỎ TẠI KHU VỰC VƯỜN DI SẢN HOÀNG LIÊN”

Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) là đơn vị cung cấp dịch vụ cho Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thuộc Chương Trình Tài Trợ Nhỏ – Giai đoạn 2 do Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tài trợ cho các nước ASEAN thông qua Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học ASEAN (ACB). 

Ngày 26/7/2022, Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) phối hợp với Vườn Quốc gia Hoàng Liên tổ chức hội thảo “Báo cáo kết quả thực hiện PSGAP, góp ý cho các danh mục dự án tài trợ tại khu vực Vườn di sản Hoàng Liên”.

Hội thảo nhằm mục tiêu nhận được sự thống nhất của các bên liên quan trước khi trình ACB và PMU chính thức phê duyệt Kế hoạch hành động Tài trợ nhỏ có sự tham gia (PSGAP), làm cơ sở cho việc kêu gọi và thực hiện các gói tài trợ nhỏ.

Buổi hội thảo có sự tham gia của các đại biểu:

  • Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên
  • Đại diện Công ty Tư vấn GITEC/ACTA
  • Đoàn thanh niên Thị xã Sapa
  • Đại diện Hợp tác xã Tả Van
  • Đại diện Hợp tác xã Mường Hoa
  • Đại diện Hợp tác xã Tân Lạc Sơn
  • Đại diện xã Hoàng Liên
  • Các đơn vị tiềm năng tham gia đấu thầu các dự án tài trợ nhỏ

Tại hội thảo, TS. Lê Thị Vân Huệ – Phó giám đốc CECAD, Quản lý dự án trình bày báo cáo kết quả thực hiện PSGAP và các danh mục dự án tài trợ tại khu vực Vườn di sản Hoàng Liên. Nội dung báo cáo gồm 4 phần: Thông tin chung dự án tài trợ nhỏ giai đoạn 2; Kết quả thực hiện PSGAP; Đề xuất dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2022 – 2024; Tham vấn về PSGAP.

Các đề xuất dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2022 – 2024 gồm 35 gói đề xuất thuộc các lĩnh vực: Quản lý tổng hợp Vườn Quốc gia Hoàng Liên; Nghiên cứu đa dạng sinh học và giám sát đa dạng sinh học; Tiếp cận cộng đồng và nâng cao nhận thức về bảo tồn; Phát triển cộng đồng và Du lịch sinh thái.

CECAD và Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã cùng với các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến về 35 gói đề xuất này.

Các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, quý báu đối với Dự án. Những ý kiến đóng góp đã được CECAD ghi nhận nhằm chỉnh sửa, cải thiện các gói đề xuất phù hợp nhất đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên và cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương tại các xã vùng đệm.

Hà Nguyễn