HỖ TRỢ TỔ KẾ HOẠCH UBND XÃ PHÚ TÂN HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG VỚI HẠN MẶN

HỖ TRỢ TỔ KẾ HOẠCH UBND XÃ PHÚ TÂN HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG VỚI HẠN MẶN

Sau khi kết thúc khóa tập huấn “Lập Kế hoạch Phát triển Kinh tế – Xã hội (KHPT KT-XH) cấp xã hằng năm lồng ghép thích ứng với hạn mặn” vào ngày 3/11/2021 tại xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông và vào ngày 8/11/2021 tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; các ấp của xã đã tổ chức các cuộc trao đổi với cộng đồng để cung cấp thông tin về tác động của hạn mặn đến kinh tế – xã hội của thôn, và đề xuất các giải pháp nhằm thích ứng với hạn mặn trong thời gian tới.

Tiếp nhận các thông tin từ ấp, vào ngày 10/11/2021, tư vấn của Trung tâm Môi trường và Phát triển Nguồn lực Cộng đồng (CECAD) đã hỗ trợ Tổ kế hoạch của UBND xã Phú Tân và UBND xã Kiểng Phước hoàn thiện bản KHPT KT-XH cấp xã năm 2022 lồng ghép thích ứng với hạn mặn. Một số điểm đổi mới của bản Kế hoạch lồng ghép là:

i) Đối với nội dung đánh giá thực hiện kế hoạch năm hiện tại
– Bổ sung đánh giá các tác động của hạn mặn đến kinh tế-xã hội của xã
– Bổ sung đánh giá tác động của hạn mặn đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
– Bổ sung các hành động thích ứng với hạn mặn đã thực hiện, kết quả đạt được và định hướng thích ứng với hạn mặn trong năm kế hoạch.
ii) Đối với nội dung đề xuất thực hiện kế hoạch năm kế hoạch
– Bổ sung các giải pháp thích ứng với hạn mặn về sản xuất nông lâm ngư nghiệp.
– Bổ sung các giải pháp thích ứng với hạn mặn về nước sạch và vệ sinh môi trường.
– Tổng hợp các hoạt động đề xuất từ ấp vào hoạt động đã có hoặc dự kiến nguồn lực thực hiện và bảng các hoạt động chưa có nguồn lực để thực hiện.

Các nội dung bổ sung trên đã đáp ứng các hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 6/6/2016 về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội. Đồng thời, tuân thủ các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Bản KHPT KT-XH cấp xã lồng ghép thích ứng với hạn mặn sau khi Tổ kế hoạch của UBND xã Phú Tân hoàn thiện đã cung cấp cho các cơ quan quản lý cấp trên đầy đủ các thông tin, đặc biệt các thông tin về tác động/ảnh hưởng của hạn mặn đến kinh tế – xã hội. Đồng thời, bản kế hoạch đã đề xuất các giải pháp thích ứng với hạn mặn có sự tham gia của cộng đồng, đây là căn cứ để tổ chức thực hiện một cách chủ động khi xã tiếp nhận được các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách hoặc từ các nguồn vốn khác.

Hy vọng với phương pháp lập KHPT KT-XH lồng ghép thích ứng hạn mặn như tại xã Phú Tân sẽ được nhân rộng ra các xã vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nhằm góp phần giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực từ hạn mặn gây ra.

Thực hiện: Anh Dũng