Hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế của người dân nhằm giảm thiểu mối đe doạ đến đa dạng sinh học và huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy, Thái Bình

Hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế của người dân nhằm giảm thiểu mối đe doạ đến đa dạng sinh học và huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy, Thái Bình

Năm 2019, CECAD đã thực hiện hoạt động “Hỗ trợ thực hiện các hoạt động sinh kế của người dân nhằm giảm thiểu mối đe doạ đến đa dạng sinh học và huy động cộng đồng tham gia bảo tồn đất ngập nước tại Thái Thụy, Thái Bình ”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn vùng đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết” được thực hiện bởi Cục bảo tồn đa dạng sinh học (BCA), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE). Mục đích của hoạt động nhằm thiết kế và thí điểm mô hình nuôi ngao bền vững tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thái Thụy với mục tiêu: a) giảm thiểu các mối đe dọa / áp lực đối với đa dạng sinh học và môi trường và; b) tăng cường sinh kế bền vững cho các hộ gia đình sống ở vùng đất ngập nước ở vùng ven biển Thái Thụy. Để đạt được mục tiêu của dự án, CECAD đã phối hợp với BCA thiết kế và triển khai mô hình nuôi ngao sinh thái tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Nghêu được nuôi trong mô hình đang phát triển tốt. Việc áp dụng mô hình nuôi ngao bền vững với mật độ ngao trên 1 m2  thấp hơn sẽ giảm áp lực và các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học ở vùng ven biển Thái Thụy bằng cách giảm nạo vét trầm tích và tạo không gian cho các hoạt động sinh kế, cũng như tạo điều kiện sống tốt hơn cho động vật không xương sống, động vật có xương sống và thực vật. Do đó, cách tiếp cận này sẽ góp phần tăng cường sự hài hòa giữa các mục tiêu bảo tồn và phát triển ở vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy.