Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy việc xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong nước và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp

Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy việc xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác trong nước và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp

Cuối năm 2019, trong năm 2020-2021, CECAD thực hiện hoạt động tư vấn “Hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy việc xây dựng,
ký kết và triển khai thực hiện các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối
tác trong nước và quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp
”,
thuộc hợp phần dự án “Tăng cường
quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam

(Dự án WLP). Dự án WLP do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông
qua Ngân hàng thế giới (WB) trong 04 năm từ 2019-2022 do Tổng cục Môi trường, Bộ
Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Mục tiêu của hoạt động nhằm thúc đẩy sự hợp
tác giữa các bên liên quan trong nước và quốc tế trong nỗ lực bảo vệ các loài
động vật hoang dã nguy cấp. Các hoạt động của hoạt động bao gồm khảo sát, đánh
giá khả năng hợp tác giữa các đối tác trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học,
thúc đẩy các bên liên quan trong hoặc ngoài khối nhà nước, trong hoặc ngoài
nước đẩy mạnh hợp tác thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện các thỏa
thuận chung (MOU) về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài nguy cấp.