Giới thiệu

Tầm nhìn

CECAD nghiên cứu và thực hiện các dự án về môi trường và cộng đồng nhằm hướng tới: bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế, thúc đẩy cân bằng xã hội và hỗ trợ trong sự phát triển của cộng đồng. Chúng tôi hướng tới hỗ trợ các cộng đồng khó khăn và dễ bị tổn thương, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, và vùng sinh thái quan trọng cần được bảo tồn.

Nhiệm vụ

Với mục tiêu “Hướng tới sinh kế nông thôn bền vững,” CECAD hỗ trợ kết nối các tổ chức, các nhà khoa học và các chuyên gia để tiến hành nghiên cứu và thực hiện các dự án phát triển bền vững dựa trên các nguồn lực cộng đồng.

Mục tiêu

CECAD tiến hành nghiên cứu để phát triển và thực hiện các dự án thúc đẩy bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. CECAD hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, thực hiện các sáng kiến giáo dục, phát triển mạng lưới cộng đồng và phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước Việt Nam. Các dự án được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu:

  • Hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương trong việc cải thiện kỹ năng phân tích các nhu cầu, lập kế hoạch, giám sát và đánh giá chương trình nghị sự địa phương và trong quản lý xung đột.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện chính sách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, với mục tiêu quản lý các nguồn lực địa phương có hiệu quả và bền vững.
  • Tăng cường sự tham gia trong quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên địa phương với mục tiêu bảo vệ môi trường.
  • Nhận được tài trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế.
  • Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu.
  • Mở rộng quan hệ quốc tế với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin và các kỹ năng về bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, với các tổ chức quốc tế và trong khu vực.
  • Xuất bản và chia sẻ các nghiên cứu, báo cáo dự án nhằm tiếp tục phát triển đào tạo và nâng cao nhận thức của người dân.