[FLC 22-02] Tổ chức tập huấn kỹ năng tranh biện tại Tiền Giang